Regulamin wypożyczalni rentvr.pl

§ 1 ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin wypożyczalni rentvr.pl, dalej nazywany Regulaminem, obowiązuje wszystkich Klientów najmujących sprzęt własności Angelika Tymińskiej zwanego Wynajmującym i stanowi część Umowy Najmu. Protokół Przekazania Sprzętu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w tym niniejszym Regulaminem, są dalej zwane łącznie Umową.
 2. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każdy podmiot, który zawarł z Wynajmującym Umowę najmu.

§ 2 WYDANIE SPRZĘTU

 1. Na podstawie Protokołu Wynajmujący zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi określonego w Protokole sprzętu filmowego, dalej zwanego Sprzętem na określony w Protokole okres czasu, dalej zwany Okresem Najmu.
 2. Przekazanie Sprzętu przez Wynajmującego Klientowi nastąpi osobiście, za wyjątkiem sytuacji umownych przy zgodzie Wynajmującego.
 3. Przy przekazaniu Sprzętu Klient podpisuje Protokół oraz Regulamin. Ponadto Klient obowiązany jest do udostępnienia dokumentu tożsamości za zdjęciem oraz dokumentów statutowych podmiotu, w imieniu którego występuje, celem umożliwienia wykonania ich kopii w dowolnej formie wybranej przez Wynajmującego.
 4. Sprzęt przekazywany Klientowi jest sprawny i gotowy do użycia. Nie posiada wad fizycznych lub prawnych uniemożliwiających jego wykorzystanie zgodnie z jego właściwościami.
 5. Przekazanie Sprzętu następuje na podstawie Protokołu Przekazania Sprzętu.
 6. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie zastrzeżenia co do sprawności lub stanu Sprzętu w chwili wydania i zamieścić stosowną adnotację w tym zakresie w Protokole. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Klienta lub niewpisanie ich przez Klienta do Protokołu, oznacza przyjęcie Sprzętu bez żadnych zastrzeżeń i oznacza rezygnację Klienta z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§ 3 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU PRZEZ KLIENTA

 1. Klient zobowiązuje się używać Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zaleceniami producenta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi.
 2. W trakcie Okresu Najmu Klient ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, dekompletację lub utratę Sprzętu chyba, że wykaże, iż powyższe zdarzenia są skutkiem działania Wynajmującego.
 3. W przypadku uszkodzenia, kradzieży, utraty, dekompletacji lub zniszczenia Sprzętu Klient zobowiązany jest odkupienia uszkodzonej części w przeciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia takiego żądania przez Wynajmującego. Przy zgodzie Wynajmującego możliwa jest rekompensata finansowa ustalana przez Wynajmującego.
 4. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu, po dokonaniu zwrotu kwoty wartości Sprzętu, uszkodzony Sprzęt przechodzi na własność Klienta.